Search records where:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All  Locations 

Search Results:
sortName Location Position Office Phone Email
Maldonado, Victor Analytics Senior Data Analyst   915-230-2719 vmmaldon@episd.org
Delgado, Ruby Analytics Senior Data Analyst   915-230-2706 radelga2@episd.org
Vega, Albert Analytics Senior Data Analyst   915-230-2722 ajvega@episd.org
Jimenez, Estela Analytics Senior Data Analyst   915-230-2370 ejimene2@episd.org